08/03/2017 El Termcat amplia la Terminologia de màrqueting digital

El màrqueting digital és un sector en contínua evolució . S'ha de tenir una visió orientada al mercat per estar al dia de les noves necessitats que surgeixen, actuar i no quedar-se enrere. Davant aquesta carrera frenètica per estar a l'alçada del consumidor, a vegades cal aturar-nos per prendre consciència i agafar perspectiva.

En aquest context, el Termcat, centre de terminologia, recalca la necessitat de conèixer els conceptes bàsics que regeixen el màrqueting digital i entendre amb quines regles funciona. Per aquest motiu, al 2014 va elaborar un primer recull terminològic sobre màrqueting digital, un diccionari que ara s'actualitza i amplia, sumant més de 170 entrades.

La Terminologia del màrqueting digital és un projecte obert i dinàmic que s'enriqueix amb les aportacions dels usuaris a les xarxes socials amb l'etiqueta #màrquetingdigital.

Glossari de termes en màrqueting digital 

A Avellana Digital fem un recull dels termes que considerem més importants de la Terminologia del màrqueting digital. Podeu veure el llistat sencer al web del Termcat.

Apilació mòbil / App

Àmpliament conegut, es defineix com el programa informàtic que desenvolupa una tasca específica en un dispositiu mòbil.

Bàner

Adaptat del terme anglosaxó banner, és l'espai publicitari, generalment de forma rectangular, el qual, quan s'hi fa clic, permet d'accedir al web o a una altra pàgina de l'anunciant.

Blog

Manté la terminologia de l'anglès, és la pàgina web, generalment de caràcter personal i poc institucional, amb una estructura cronològica que s'actualitza regularment i que presenta informació o opinions sobre temes diversos.

Bloguer / Bloguera

La paraula blogger en anglès, s'adapta al català  en forma de bloguer/bloguera, com la persona que gestiona un blog o que és aficionada a navegar per aquest tipus de pàgines web.

Bloquejador de publicitat

Popularment conegut com ad-blocker, per la seva terminologia en anglès, s'afegeix al diccionari català com bloquejador de publicitat. Potser una mica forçat. Un bloquejador de publicitat és el programari que permet el bloqueig de publicitat mitjançant la inhabilitació dels anuncis, dels programes que permeten visualitzar-los o de les URL d'on provenen.

Canal de continguts

Conegut en anglès com feed o news feed, el canal de continguts és el fitxer que recull informació resumida sobre les actualitzacions d'un web i hi pot oferir enllaços.

Canal de notícies

Molt semblant al terme anterior i provinent del terme news feed, és un tipus de canal de continguts específic de Facebook que recull informació sobre les actualitzacions més recents dels contactes d'un usuari i hi ofereix enllaços.

Clic d'entrada

Provinent del clic-throught, és el clic d'accés a una pàgina web que és comptabilitzat per a obtenir dades estadístiques. També s'utilitza per calcular el CTR (Clic-Throught-rate) o el rati de clics d'entrada, utilitzat en publicitat digital i SEO.

Comerç electrònic

Àmpliament utilitzat, tot i que es continua utilitzant el terme anglosaxó e-commerce, es defineix com aquell comerç realitzat a través d'internet o d'altres xarxes informàtiques.

Contingut de marca

Provinent del terme branded content, és el contingut informatiu, d'entreteniment o lúdic produït o promogut per una marca, que pot ser d'interès per al seu públic objectiu, en què se solen reflectir els valors de la marca.

Curador/a de continguts

Adaptat del terme content curator, és la persona encarregada de buscar, seleccionar, organitzar i compartir informació en línia que pugui ser rellevant per a una comunitat virtual determinada.

Dinamitzador de creixement

La traducció a growth hacker, terme que vam explicar anteriorment, es defineix com una persona amb un ampli coneixement de les xarxes socials i de l'analítica web que és experta en fer créixer de manera molt ràpida el negoci d'una empresa, generalment una empresa emergent.

Embut de conversió

S'utilitza especialment en pàgines web orientades a objectius, és el conjunt d'etapes per les quals està obligat a passar un usuari en un lloc web o una aplicació per a arribar a l'objectiu que s'ha proposat en accedir-hi, sovint fer una compra o contractar un servei.

Emoji

Un terme que s'ha integrat al català, tot i que també  s'utilitza el terme "emoticona", és aquell ideograma d'origen japonès utilitzat en les aplicacions de missatgeria instantània per a telèfons intel·ligents

Etiqueta

Apareix com la traducció al català del popular hashtag, és definit pel Termcat com el conjunt de caràcters encapçalats d'un símbol de coixinet, sobre el qual es pot fer clic, que serveix per a accedir a un contingut indexat per categories o temes en un microblog.

Experiència d'usuari / UX

Traducció del terme anglosaxó User Experience (UX), del qual varem parlar a l'últim post, es defineix com el conjunt de coneixements i percepcions que extreu una persona de la utilització d'un producte o servei en línia, tant pel que fa als resultats obtinguts com pel que fa a la interacció establerta.

Generació d'enllaços

Prové de la traducció de link building, una tècnica explicada aquí i que consisteix en fer augmentar el nombre d'enllaços externs a un lloc web per tal de millorar-ne el seu posicionament natural.

Giny

En anglès, widget o gadget, és un programa senzill, amb una interfície gràfica d'usuari especialitzada i consultable des de l'escriptori de l'ordinador o des d'una pàgina web, que proporciona informació diversa o accés ràpid a determinades funcions d'ús freqüent.

Indicador clau de rendiment

De les sigles KPI o Key Performance Indicator, permet proporcionar informació sobre l'assoliment dels objectius marcats en una campanya de màrqueting. Per exemple, si l'objectiu és augmentar-ne les visites, un dels indicadors clau de rendiment serà el nombre de visites a la pàgina en un determinat període de temps.

Joc publicitari

Una tàctica de màrqueting interessant que consisteix en produïr un videojoc en què l'escena està protagonitzada per la marca.

Ludificació

El terme català  del gamming i relacionat amb l'anterior terme, joc publicitari, és l'estratègia consistent a utilitzar la mecànica del joc per a crear un vincle emocional entre una marca i els seus usuaris. 

Màrqueting d'afiliació

Un terme que a Avellana Digital hem tocat de molt a prop amb projectes com Productes de la Terra o Your Dog T-Shirt. És una tècnica de màrqueting consistent a promoure productes o serveis fent-ne publicitat a través de plataformes web o aplicacions alienes, a les quals es paga una comissió cada cop que un usuari interacciona amb l'espai publicitari inserit.

Màrqueting d'entrada

Popularment conegut com Inbound Marketing, es defineix com el conjunt d'accions de màrqueting no intrusives basades en l'ús combinat de diferents tècniques, especialment l'optimització natural, el màrqueting de cercadors, el màrqueting de continguts i les xarxes socials, que té per objectiu captar l'interès dels usuaris i atraure'ls com a clients, sense necessitat d'anar-los a buscar directament.

Màrqueting de cercadors / SEM

De les sigles SEM, en anglès Search Engine Marketing, consisteix en el conjunt d'estratègies de màrqueting destinades a millorar la visibilitat i augmentar el trànsit d'un lloc web o d'un altre recurs digital per mitjà dels cercadors. Inclou, per tant, l'optimització natural (SEO) i l'optimització publicitària (SEA).

Marqueting per correu electrònic

També anomenat e-mail marketing, per la seva terminologia en anglès, és el màrqueting que utilitza el correu electrònic per a establir una comunicació personal amb un públic objectiu amb la finalitat d'aconseguir una resposta directa o una transacció comercial.

Optimització natural / SEO

De les sigles SEO, en anglès Search Engine Optimitzation, és l'estratègia de màrqueting de cercadors destinada a millorar l'ordre en què apareix un lloc web o un altre recurs digital dins els resultats que el cercador ofereix.

Optimització en mitjans socials

De l'anglès, social media optimization (SMO), és l'estratègia destinada a millorar la visibilitat i augmentar el trànsit d'un lloc web o d'un altre recurs digital utilitzant els mitjans socials o les eines vinculades als mitjans socials. L'optimització en mitjans socials quedaria inclòs en el màrqueting de mitjans socials.

Optimització publicitària

Es defineix com l'estratègia de màrqueting de cercadors destinada a millorar la visibilitat d'un lloc web o d'un altre recurs digital per mitjà de la inserció d'anuncis a les pàgines de resultats dels cercadors.

Piulada

Fet servir especialment en Twitter, una piulada o tweet en anglès, és un missatge curt, amb un nombre de caràcters limitat, publicat instantàniament en un microblog.

Publicitat nativa

La publicitat nativa es defineix pel Termcat com la tècnica publicitària consistent a crear continguts d'acord amb les característiques i les funcionalitats específiques de les plataformes a què van destinats. És a dir, adapta el format de la resta de continguts de la plataforma per la qual ha estat creada.

Ràtio de clics

De les sigles CTR, en anglès, Clic Throught Ratio, és la relació entre el nombre de clics que ha rebut un espai publicitari i el nombre de vegades que ha estat vist, la qual s'utilitza per a mesurar l'eficàcia d'una campanya de publicitat en línia.

Rendibilitat de la inversió / ROI

També anomenada ROI, per les sigles en anglès return on investment, és la relació entre el benefici net obtingut d'una determinada operació i el capital que s'hi ha invertit, expressada en percentatge. El resultat permet fer-nos una idea del guany obtingut per cada euro invertit. També existeixen estratègies per l'optimització del ROI.

Sistema de gestió de continguts

En anglès, Content Management System (CMR) és el programari que facilita la gestió de continguts d'una organització, tant des del punt de vista del desenvolupament com des del punt de vista de la publicació i l'actualització. El sistema de gestió de contingut permet crear, modificar i eliminar continguts de la pàgina web sense necessitat de tenir coneixements avançats d'HTML.

Taxa de compromís

També anomenat rati d'engagement, pel terme en anglès, és l'indicador que mesura el compromís dels usuaris d'un mitjà social amb una marca.

Trol

Inspirat en la mitologia nòrdica, és un terme emprat en mitjans socials per referir-nos a l'usuari que envia un missatges provocatius, amb la intenció de molestar al creador de la publicació o a la comunitat.

Veta de mercat

També anomenat nínxol de mercat, és un buit de mercat constituït per un petit segment de mercat explotat per una marca. 

Viral

Provinent de virus, aplicat al màrqueting és aquell contingut que es propaga ràpidament i de manera massiva per internet a través de reenviaments entre els usuaris de les xarxes socials.